در این مقاله شما با نقد و برسی فیلم تلقین (Inception) میپردازیم.